دسامبر 8, 2020
توران میرهادی

توران میرهادی : مادر کتاب کودک

آی قصه، فاطمه فرهاد؛ توران میرهادی با نام مستعار افسانه پیروز، کارنامه پر باری دارد. از برگزاری نخستین نمایشگاه کودک در ایران گرفته تا پایه‌گذاری دبستان […]
فروشگاه